Algemene Voorwaarden Optimal Gym Gouda B.V.

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Optimal Gym Gouda B.V. en de persoon die gebruik maakt van de faciliteiten van Optimal Gym Gouda B.V. (hierna te noemen “de deelnemer”).
 2. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2: Aanmelding en registratie Optimal Gym Gouda B.V.

 1. Aanmelding als deelnemer vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden of in te vullen bij de receptie van de fitnessclub. Het lidmaatschap vangt aan, nadat Optimal Gym Gouda B.V. het inschrijfformulier heeft ontvangen op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de overeenkomst, heeft de deelnemer de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de deelnemer eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van Optimal Gym Gouda B.V. zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Voor de eerste training bij Optimal Gym Gouda B.V. ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een chipbandje eGym.
 4. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot Optimal Gym Gouda B.V. onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
 5. De deelnemer blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van het chipbandje eGym. Gebruik van het chipbandje eGym is persoonsgebonden. Het bandje is dus niet overdraagbaar.
 6. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van het chipbandje eGym blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschapsjaar onverminderd van kracht. Een nieuw chipbandje eGym kan tegen betaling van €10,-- worden verkregen.
 7. Een voormalig lid die opnieuw een fitnessabonnement wil afsluiten bij Optimal Gym Gouda B.V. is €12,50 inschrijfgeld verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij Optimal Gym Gouda B.V. zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van minimaal 1 maand met stilzwijgende verlenging van telkens minimaal 1 maand.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van €150,--, zijn voor rekening van de deelnemer.
 4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 5. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot Optimal Gym Gouda B.V. worden geweigerd. Optimal Gym Gouda B.V. is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 6. Optimal Gym Gouda B.V. behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 3, lid 1.

Artikel 4: Trainingstijden

 1. Optimal Gym Gouda B.V. behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats, programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door Optimal Gym Gouda B.V., vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is Optimal Gym Gouda B.V. gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.

Artikel 5: Beëindiging van het lidmaatschap

 1. De deelnemer kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk of per mail op te zeggen bij Optimal Gym Gouda B.V.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum dat het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1.Tussentijdse opzegging door de deelnemer is mogelijk indien:- de deelnemer een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de deelnemer niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de finessactiviteiten.-het voor de deelnemer als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte (verklaring arts of andere erkende specialist) onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Bij deze opzegging is de ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage.
 4. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de deelnemer een bevriezingsmogelijkheid. Als de deelnemer gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte (verklaring arts of andere erkende specialist) dan wordt de contractsperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 5. Optimal Gym Gouda B.V. behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

 1. Optimal Gym Gouda B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij Optimal Gym Gouda B.V., is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. Optimal Gym Gouda B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelnemer.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. De deelnemer dient een medische contra-indicatie voor fitness te melden aan Optimal Gym Gouda B.V.
 6. Tevens zal de deelnemer Optimal Gym Gouda B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

Artikel 7: Huisregels

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van Optimal Gym Gouda B.V. en hiernaar te handelen. Deze staan op de achterzijde van het inschrijfformulier van Optimal Gym Gouda B.V.
 2. De algemene voorwaarden van Optimal Gym Gouda B.V. staan op de website van Optimal Gym Gouda B.V. en zijn bij de receptie van Optimal Gym Gouda B.V. op te vragen.

Artikel 8: Persoonsgegevens

 1. Optimal Gym Gouda B.V. verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie. Optimal Gym Gouda B.V. kan de deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij hiertegen verzet aantekenen bij Optimal Gym Gouda B.V. door middel van een schriftelijke kennisgeving of via de mail.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een beveiligd bestand op de computer, waarin alle deelnemers van Optimal Gym Gouda B.V. zijn opgenomen. Optimal Gym Gouda B.V. en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9: Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Optimal Gym Gouda B.V. aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Optimal Gym Gouda B.V., zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Optimal Gym Gouda B.V. is gevestigd.
 3. Door inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden, privacybeleid en de huisregels van Optimal Gym Gouda B.V. te accepteren. Tevens geeft de deelnemer toestemming voor het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens. (Privacybeleid is vermeld onder "over ons" bovenaan onze website)

****Optimal Gym Gouda B.V. september 2016